Obchodní podmínky


1. Všeobecná ustanovení


1) Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, a to mezi fyzickou osobou, poskytovatelem a M.E.G CHARITY nadačním fondem, IČ 052 25 426, se sídlem Karlovy Vary, Libušina 34, PSČ 360 01 (dále jen "M.E.G CHARITY") uzavírané mezi M.E.G CHARITY jakožto prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu M.E.G CHARITY (dále jen "kupní smlouva"). Internetový obchod je M.E.G CHARITY provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.meg-charity-eshop.cz (dále jen "internetový obchod"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

2) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží a/nebo služby na internetovém obchodě M.E.G CHARITY, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3) M.E.G CHARITY obdrží od poskytovatelů zboží a/nebo kupony na služby a následně nabízí kupujícímu zboží a/nebo slevové kupony na službu. Veškeré výnosy z prodeje zboží a/nebo slevových kuponu na služby budou použity na dobročinné účely, konkrétně na vybavení nemocnic.

4) Poskytovatelem zboží a/nebo služby je osoba, která poskytuje zboží a/nebo služby, které jsou obsahem slevového kuponu a zároveň přijímá slevové kupony vydané M.E.G CHARITY na nákup této služby, a to v plné hodnotě této služby (dále jen "poskytovatel"). Poskytovatelem je osoba, která je v nabídce služeb předem přesně identifikována.

5) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

6) Znění obchodních podmínek může M.E.G CHARITY měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7) Pokud je v obchodních podmínkách hovořeno o zboží, je tímto míněn i slevový kupon.


2. Objednání zboží a služeb a uzavření kupní smlouvy


1) Obsahem smluvního vztahu je závazek M.E.G CHARITY poskytnout kupujícímu zboží a/nebo službu specifikovanou ve slevovém kuponu nabízeném poskytovatelem prostřednictvím webového rozhraní obchodu. M.E.G CHARITY se zavazuje zaslat zboží a/nebo slevový kupon kupujícímu a kupující se zavazuje zaplatit za toto zboží a/nebo slevový kupon sjednanou cenu. Kupující může objednat zboží a/nebo službu pouze z aktuální nabídky webového rozhraní obchodu.

2) Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží a/nebo slevový kupon uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, technické a designové detaily a ostatní prezentace zboží uvedená v internetovém obchodě, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji informativního charakteru a mohou se od finálního výrobku lišit. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu.

4) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží je doručováno pouze v rámci území České republiky.

5) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

6) Před zasláním objednávky M.E.G CHARITY je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou M.E.G CHARITY považovány za správné. M.E.G CHARITY po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

7) Kupní smlouva po svém uzavření je M.E.G CHARITY archivována a je přístupná na vyžádání. Kupní smlouva je uzavřena v češtině.

8) Smluvní vztah mezi M.E.G CHARITY a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je M.E.G CHARITY zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. M.E.G CHARITY má právo objednávku kupujícího odmítnout, a to i bez udání důvodu.

9) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


3. Místo plnění zboží a objednaných služeb


1) Místem plnění je sklad M.E.G CHARITY, kde M.E.G CHARITY předá zboží dopravci - přepravní společnosti, popřípadě kupujícímu dle objednávky.

2) Doba platnosti a další podmínky užití slevového kuponu jsou uvedeny na samotném slevovém kuponu.


4. Podmínky uplatňování slevových kuponů


1) Slevový kupon může být využit pouze jednou. Je výhradně na poskytovateli, jestli může být slevový kupon uplatněn současně s jinými slevami, nabídkami nebo kupony, které akceptuje. Slevový kupon uplatněný nebo užitý v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo v rozporu se zákonem se stává neplatný. Platnost slevového kuponu je na něm vyznačena datem.

2) Jenom jeden slevový kupon může být uplatněn v rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod z něho plynoucích u poskytovatele), pokud poskytovatel nestanoví jinak. Ani poskytovatel ani M.E.G CHARITY nejsou zodpovědní a neručí za ukradený nebo ztracený slevový kupon.

3) Kupující má nárok na využití slevového kuponu v přesně časově vymezeném období uvedeném na slevovém kuponu, poté nárok kupujícího na poskytnutí plnění dle slevového kuponu zaniká. Kupující nemá právo na vrácení peněz za nevyužitý slevový kupon s výjimkou případu uvedeného v čl. 8.2. těchto obchodních podmínek.


5. Cena zboží a platební podmínky


1) Ceny uvedené na internetové adrese www.meg-charity-eshop.cz jsou platné v okamžiku objednání.

2) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit M.E.G CHARITY následujícími způsoby:

a)v hotovosti při převzetí zboží (na dobírku)

b)bankovním převodem

3) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4) Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet M.E.G CHARITY nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní společnosti. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5) Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi M.E.G CHARITY a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.


6. Přeprava a dodání zboží


1) Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její řádné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, je M.E.G CHARITY předáno dopravci do 2-5 pracovních dnů po závazném potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto M.E.G CHARITY kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Předpokládané dodací lhůty jsou uvedeny u každého zboží.

2) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3) Je-li M.E.G CHARITY podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5) Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení balení či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem faktury kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena.


7. Záruka a odpovědnost za vady


1) Poskytovatel se zaručuje kupujícímu, že slevový kupón na služby dle kupní smlouvy lze uplatnit v místě a čase ve slevovém kupónu uvedeném. Po uplynutí doby uvedené ve slevovém kupónu nárok kupujícího na plnění z kupní smlouvy zaniká.

2) M.E.G CHARITY odpovídá pouze za to, že v souladu s těmito obchodními podmínkami bude kupujícímu dodán slevový kupon a že použití slevového kuponu nebude poskytovatelem odmítnuto, splní-li kupující stanovené podmínky.

3) Poskytovatel se zaručuje kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:


má zbož vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel nebo výrobce popsali nebo které kupující očkával s ohledem na povahu zbož a na základěreklamy jimi prováděé,


se zbož hodí k účlu, který pro jeho použtí poskytovatel uvádí nebo ke kterému se zbož tohoto druhu obvykle použvá,


 je zbožív odpovíajíí množtví míř nebo hmotnosti a

 zbožívyhovuje poždavků práníh přdpisů


4) Ustanovení uvedená v č. 7.3 obchodních podmínek se nepoužjí na opotřbení zbož způobené jeho obvyklým užváním, u použtého zbož na vadu odpovídající míř použvání nebo použtím zbož v rozporu s jeho účlem nebo návodem k obsluze, nebo vyplývá-li to z povahy zbož. Záruka se nevztahuje na zbož mechanicky pošozené.

5) M.E.G CHARITY není stranou smluvních vztahůmezi kupujícím a poskytovatelem a nenese ždnou odpověnost za splněí povinností z kupní smlouvy, ani nenese odpověnost za přpadnou šodu vzniklou kupujícímu na základěkupní smlouvy nebo v souvislosti s kupní smlouvou.

6) M.E.G CHARITY nenese odpověnost za poskytnuté zbož a/nebo služy, jejich množtví a kvalitu. Vešeré reklamace je kupující povinen uplatnit přmo u poskytovatele. Poskytovatel odpovídá za množtví a kvalitu poskytnutého zbož a/nebo služb v rozsahu stanoveném obecnězávaznými právními přdpisy.


8. Odstoupení od kupní smlouvy a výměa zbož


1) Kupující bere na věomí, ž dle ustanovení § 1837 občnského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zbož, které bylo upraveno podle přní kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zbož, které podléhá rychlé zkáze, jakoži od kupní smlouvy o dodávce zbož v uzavřném obalu, které kupující z obalu vyňl a z hygienických důodůjej není možé vrátit.

2) Nejedná-li se o přpad uvedený v č. 8.1 těhto obchodních podmínek č o jiný přpad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občnského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do črnácti (14) dnůod přvzetí zbož, přčmžv přpadě ž přdměem kupní smlouvy je něolik druhůzbož nebo dodání něolika čstí, běž tato lhůa ode dne přvzetí poslední dodávky zbož. Odstoupení od kupní smlouvy musí být M.E.G CHARITY odesláno (dopisem, který je možé zaslat na adresu M.E.G CHARITY nadačí fond, Karlovy Vary, Libušna 34, PSČ360 01, č e-mailem: megcharitynadacnifond@m-e-g.cz) ve lhůěuvedené v přdchozí věě, kdy je uvedeno zda kupující ždá o odstoupení od kupní smlouvy, č výměu zbož, s uvedením čsla objednávky, data nákupu a čslem úču č adresou pro vrácení peně. Pro odstoupení od kupní smlouvy můž kupující využt vzorový formulář jenžtvoř přlohu těhto obchodních podmínek.

3) V přpaděodstoupení od kupní smlouvy dle č. 8.2 těhto obchodních podmínek se kupní smlouva od počtku ruš. Zbož a/nebo slevový kupon musí být M.E.G CHARITY vráceno do črnácti (14) dnůod odstoupení od kupní smlouvy, a to buďzasláním na adresu M.E.G CHARITY nadačí fond, Karlovy Vary, Libušna 34, PSČ360 01, doporučněa pojišěé, anebo odevzdáním v sídle M.E.G CHARITY nadačího fondu, Karlovy Vary, Libušna 34, PSČ360 01. Doporučněneznamená na dobírku. Př vrácení zbož musí kupující přdložt doklad o koupi, nebo jinak prokázat zakoupení zbož u M.E.G CHARITY, zbož nesmí být použté, musí být nepošozené a kompletní. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zbož M.E.G CHARITY, a to i v tom přpadě kdy zbož nemůž být vráceno pro svou povahu obvyklou pošovní cestou.

4) V přpaděodstoupení od kupní smlouvy dle č. 8.2 těhto obchodních podmínek vrátí M.E.G CHARITY peněží prostřdky přjaté od kupujícího do črnácti (14) dnůod odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způobem, jakým je M.E.G CHARITY od kupujícího přjala. M.E.G CHARITY je taktéžoprávněa vrátit plněí poskytnuté kupujícím jižpř vrácení zbož kupujícím č jiným způobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu dalš náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, M.E.G CHARITY není povinna vrátit přjaté peněží prostřdky kupujícímu dřve, nežmu kupující zbož vrátí nebo prokáž, ž zbož M.E.G CHARITY odeslal.

5) Kupující nese odpověnost za jakékoli snížní hodnoty zbož vyplývající z nakládání se zbožm jiným způobem, nežkterý je nezbytný s ohledem na obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkcí.

6) Nárok na úhradu šody vzniklé na zbož je M.E.G CHARITY oprávněa jednostrannězapočst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7) Do doby přvzetí zbož kupujícím je M.E.G CHARITY oprávněa kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém přpaděvrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečého odkladu, a to bezhotovostněna účt určný kupujícím.


9. Ochrana osobních údajů


1) Kupující uděuje souhlas se zpracováním svých osobních údajůpro webové rozhraní obchodu. Osobní údaje kupujícího zpracovává přmo M.E.G CHARITY.

2) Kupující projevuje spolu se souhlasem s těito obchodními podmínkami i souhlas s užtím jeho osobních údajův rozsahu kontaktních údajůpro potřby plněí kupní smlouvy a dále pro účly marketingových aktivit M.E.G CHARITY.

3)Kupující má právo přstupu ke svým osobním údajů a právo na jejich opravu včtnědalšch zákonných práv k těto údajů. Zároveňmá právo svů souhlas se zpracováním osobních údajůkdykoliv písemněodvolat. Jeho osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecnězávaznými právními přdpisy Čské republiky, zejména se zákonem o ochraněosobních údajůzákon čslo 101/2000 Sb. v platném zněí.


10. Závěečá ustanovení


1) Práva a povinnosti smluvních stran neřšné touto kupní smlouvou se řdí zákonem č 89/2012 Sb., občnský zákoník v platném zněí a dalšmi právními přdpisy.

2) Pokud by se kterékoliv ustanovení těhto obchodních podmínek ukázalo být neplatným z důodu rozporu s kogentním ustanovením právního přdpisu č ustanovením nevynutitelným, pak tato skutečost nepůobí nežneplatnost nebo nevynutitelnost onoho konkrétního ustanovení, pokud je odděitelné od ostatního obsahu těhto obchodních podmínek a nezpůobuje neplatnost těhto obchodních podmínek.

3) Změy a doplňy kupní smlouvy č těhto obchodních podmínek vyždují písemnou formu. 4) Kontaktní údaje M.E.G CHARITY nadačí fond, IČ052 25 426, se sídlem Karlovy Vary, Libušna 34, PSČ360 01, adresa elektronické pošy megcharitynadacnifond@m-e-g.cz , telefon +420 776 666 933.

5) Vešeré výnosy z prodeje zbož a/nebo slevových kuponu na služy budou použty na dobročnné účly, konkrétněna vybavení nemocnic po celé Čské republice.

6) Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující M.E.G CHARITY, ž akceptuje obchodní podmínky a ustanovení ve zněí platném v den odeslání objednávky, i to ž akceptuje platnou výš ceny objednaného zbož uvedenou v ceníku na internetových stránkách. Vztahy mezi Kupujícím a M.E.G CHARITY se

řdí těito obchodními podmínkami, které jsou zároveňpro oběstrany závazné.

Tyto obchodní podmínky včtnějejich součstí jsou platné a účnné od 10.10.2016 a ruš přdchozí zněí obchodních podmínek včtnějejích součstí, přčmžjsou k dispozici elektronicky na www.meg-charity-eshop.cz


Více zde:

https://www.meg-charity-eshop.cz/obchodni-podminky/

M.E.G Charity, nadační fond

Karlovy vary
36001
IČO: 052 25 426
zapsané v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl N, vložka 279

číslo účtu: 4189622329/0800

Odesílání balíků každý čtvrtek.

Cena poštovného ČR je 55 Kč.
Cena poštovného SK je 120 Kč.
+420 721 474 872 megcharitynadacnifond@m-e-g.cz https://www.facebook.com/MEG-Charity-708041392629042/?ref=ts&fref=ts

www.m-e-g-charity.cz
Vytvořeno službou Webnode E-shop